ÁSZF

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 Jelen weblap üzemeltetője a White Rose Luxus esküvői ruhaszalon, e-mail címe: szalon.white.rose@gmail.com, telefons: +36 70 353 5880, címe: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. fszt.

1.2 Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja, azaz 2013. szeptember 12. napja. Az Ügyfél a vonatkozó bérleti szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a bérleti szerződés szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.3 A White Rose szalon fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetleges módosítás tényét az Ügyfél kifejezetten elfogad. A White Rose szalon biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

2. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1 A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamennyi, a White Rose szalon, mint Bérbeadó és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen esküvői ruha bérleti szerződésre, koszorúslány ruha bérleti szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések esetleges módosításaira is.

2.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 18. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

2.3 A szerződések tárgyát esküvői ruha, alkalmi ruha, koszorúslány ruha valamint ezek kiegészítői, kellékei (fátyol, stóla, cipő, ékszer, kesztyű) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) megfizetése útján lehet bérelni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott nevű bérelt termék minőségében, színében, anyagában, díszítésében megegyezik a honlapon az adott megjelölésű termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a White Rose szalon a terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten elismeri, hogy a terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a termék a weblapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. A White Rose szalon a terméket jó állapotban, szakszerű és alapos tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken és ennek megfelelően a fényképen látható termékhez képest a termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérbeadó rögzíti a Bérlő testmagasságát, az esküvőn viselt cipősarok magasságát, és a ruhapróbán felmért alakítás adatait. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a rögzített paraméterekhez képest, vagy a bérleti ill. vételi díjban benne foglalt egyszeri igazítás mellett újabb igazításra tart igényt, a White Rose szalon jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni, illetve kártérítési, vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek, egyben jogosult a Bérlőtől a Hátralék összegét egy összegben követelni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha ruhaváltásra kerülne sor, annak költsége min. 30.000.-Ft, azaz harmincezer forint a bérleti díjon felül. A Bérlő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy esküvői ruha esetén a ténylegesen használni kívánt esküvői cipőt az igazítópróbáig beszerzi, és telefonon időpontot egyeztet a White Rose szalon munkatársával egy cipős ruhapróbára. A Bérlő/ Megrendelő egyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződésben rögzített cipősaroktól eltérni nem lehet, azaz TILOS leváltani kisebb sarkú cipőre! A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelynek következtében a szerződésben foglalt jogügylet meghiúsul és a White Rose szalon a jelen ÁSZF 2.4. pontjában jelzett Foglaló összegét jogosult megtartani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a cipős ruhapróbára kizárólag nyitvatartási időben kerülhet sor!

2.4 A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a bérleti szerződés felek általi aláírásának napján KÉSZPÉNZBEN fizeti meg a White Rose szalonnak. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összegét (ami a bérleti díj, vagy vételár 50%-a) a White Rose szalon egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges, azaz az esküvői ruha nincsen foglalva ennek hiányában. A bérleti szerződést kötő felek a bérleti szerződés aláírásával kinyilvánítják, elismerik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik. Így tudomással bírnak arról, hogy amennyiben a jelen jogügylet teljesedésbe menetele a White Rose szalon oldalán felmerülő okból hiúsul meg, úgy az átadott foglaló kétszeresét köteles Bérlőnek megfizetni; míg abban az esetben, ha a jelen jogügylet teljesedésbe menetele a Bérlő oldalán felmerülő okból hiúsul meg, úgy Bérlő az átadott foglalót elveszíti.

2.5 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket kizárólag a teljes bérleti díj –foglaló és hátralék együttes összege-valamint a kaució megfizetését követően viheti el. Banki utalás esetén, a ruhaelvitel napjáig szükséges a hátralék összegének a White Rose szalon bankszámlájára megérkeznie, ennek hiányában a ruhát nem tudjuk kiadni utalásos bizonylattal!

2.6 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket a bérleti szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le.

2.7 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a White Rose szalon nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

2.8 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a White Rose szalon bérelt termékek esetén, óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kér. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét a White Rose szalon egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a bérelt terméket a bérleti szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben viszi vissza a Szalonba, a White Rose szalon az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett, a White Rose szalon jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet a White Rose szalonnak megfizetni, azzal, hogy a kártérítés mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg.

2.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a ruha testalkatra való igazítása után a Bérlő a szerződéstől eláll, azaz visszamondja a bérletet, akkor a White Rose szalon jogosult a Bérlőtől a Hátralék összegét egy összegben követelni, különös tekintettel a tüll és kreppsifon anyagú ruhák esetén, mivel a ruhákon végleges, azaz nem visszafordítható alakítás történik!

2.10 A White Rose szalon kötelezi magát, hogy a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb az esemény Szerződésben meghatározott időpontjának napján kiadja. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket csak személyesen veheti át a White Rose szalonban, a bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – nem adja ki. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.

2.11 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti időtartam egy hosszú hétvége, azaz pénteki vagy hétvégi rendezvény esetében a a bérelt terméket a rendezvényt követő hétfőn 10:00-től 12:00-ig köteles visszavinni az Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a bérelt terméket bárki visszaviheti az adott Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a White Rose szalon nem köteles a bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak tekinti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként 10.000.- Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a White Rose szalonnak. Amennyiben a Bérlő a bérelt termékeket 5 napnál több nap késedelemmel hozza vissza, újra felszámítjuk a teljes bérlési díjat. Azonban van lehetőség a bérleti idő meghosszabbítására előzetes egyeztetés útján (külföldi esküvőknél), aminek következtében a szerződésben hosszabb bérleti idő kerül rögzítésre. Ennek díjszabása az időtartam szerint kerül felszámolásra a bérleti díjon felül.

2.12 A Bérlő a bérelt terméket az átadáskor meghatározott állapotban köteles visszavinni a White Rose szalonnak. Minden, a bérelt termék Bérlő általi átvételekor az állapothoz képest tapasztalható és a bérelt termék Szalonba történő visszavételéig, illetve a White Rose szalon általi átvételéig bármilyen oknál fogva, bárkinek felróhatóan keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szövetroncsolódás, szakadás, gyertya által okozott viaszkár, égési folt, ruha önkezű megcsonkítása/ javítása sérülés következtében, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, legyen az vállfa, ruhazsák, vagy a ruhán, kiegészítőkön lévő díszítések elvesztése, rongálódása is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a bérelt terméken vagy a bérelt termékben okozott, vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni, azzal, hogy a kártérítés maximális mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg lehet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a visszahozott terméknél (legyen az esküvői ruha, vagy kiegészítő), esetlegesen felszámolásra kerülhet tisztítási költség, amennyiben olyan szintű koszolódás, foltok keletkeznek a termékeken, amik egyszeri tisztításnál nem tisztíthatóak! Továbbá, ha a visszahozott terméken keletkezett megkérdőjelezhető foltok, koszolódás olyan mértékű, hogy már a visszahozatalkor előkezelést igényel és a kosz, vagy folt nem reagál azonnal a előtisztító kezelésre, akkor a White Rose szalon jogosult a kaució összegét visszatartani a folt/kosz kezelés idejére, ami akár egy hetet is igénybe vehet.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken SEMMILYEN kiigazítást, javítást, változtatást nem végezhet! Minden, a Bérlő által önkezűleg végzett kiigazítás, javítás, csonkítás, változtatás a jelen pontban meghatározott kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni! A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét napon belül a White Rose szalonban készpénzben megfizetni, vagy a White Rose szalon által meghatározott bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, a White Rose szalonnak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, emellett a White Rose szalon a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

2.13 Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az átadáskor meghatározott állapotot követően a White Rose szalon nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, seb, heg, bőrpír keletkezése, vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen sérülésekből adódó kártérítési, vagy egyéb igényt a White Rose szalonnal szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

2.14 A járványügyi helyzetre való tekintettel az esküvői dátum módosítható, azonban ha a szerződésben szereplő dátumra lefoglalt ruha a módosított dátumra nem elérhető (mivel egy másik Bérlő a szerződött dátumára megtartja az esküvőjét módosítás nélkül), akkor a befizetett foglaló összegét beszámítjuk egy másik ruha kölcsönzési, ill. vételi díjába, melyet az Ügyfél ezen ok miatt, díjmentesen választhat. Ellenben, ha az eredetileg lefoglalt és a szerződésben szereplő ruha elérhető a módosított, új dátumra és a Bérlő mégis váltani szeretne ruhát, akkor azt min. 30.000.-Ft díj megfizetése mellett lehetséges.

2.15 Továbbá, a nem bérelt, hanem megvásárlás miatt foglalt esküvői ruhák, ill. kiegészítőknél is kérhető a dátum módosítása a járványügyi helyzetre való tekintettel, azonban az eredeti, szerződésben rögzített esküvői dátum után tovább tárolni nem tudjuk a megvásárolt termékeket, ezért ezek vételi díjainak fennmaradó részét szükséges a Megrendelőnek kifizetnie a szerződésben rögzített esküvői dátumig és egyben elvinni az általunk biztosított ruhazsákban. Természetesen, amint megvan az új, módosított esküvői dátum MINIMUM EGY HÓNAPPAL az esküvő előtt szükséges jelentkezni a ruha díjmentes (vételárban benne foglaltatik) leigazítását illetően, hogy az esküvői ruhát be tudjuk ütemezni a nyári, sűrű esküvői szezonban a meglévő ügyfeleink ruhái közé, ellenben 1-2 héttel az esküvő előtt jelentkezve NEM tudjuk vállalni a ruha elkészítését, vagy felár kerül felszámításra a ruha express alakításának tekintetében!

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

3.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség).

3.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

3.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A White Rose szalon székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.). A White Rose szalon tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során a White Rose szalon eljárással felmerült valamennyi költségét, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat, postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kijelenti, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 5, azaz öt munkanapon belül megfizeti.

© WHITE ROSE SZALON 2022

 

IDŐPONT FOGLALÁS